Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van OpruimcoachGeske® bij Advies en Coaching

 

1. Algemeen

 1. Degene die met OpruimcoachGeske® een overeenkomst aangaat, wordt verder opdrachtgever genoemd.
 2. Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst die OpruimcoachGeske® sluit met opdrachtgever.

2. Kwaliteit

 1. OpruimcoachGeske® verplicht zicht tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen. De voorbereiding en uitvoering van het werk geschieden naar het beste vermogen van OpruimcoachGeske®
 2. In geval van een klacht doet OpruimcoachGeske® haar best om in alle redelijkheid met een opdrachtgever tot een oplossing te komen.

3. Offertes, aanbiedingen, overeenkomsten

 1. Offertes en aanbiedingen aan opdrachtgevers zijn geldig voor de duur van de in offertes en aanbiedingen opgenomen aanvaardingstermijn.
 2. OpruimcoachGeske® kan niet aan haar offertes en aanbiedingen worden gehouden, als de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes en aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
 3. De in offertes, aanbiedingen en overeenkomsten vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W., reiskosten en materiaalkosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Na overeenstemming tussen OpruimcoachGeske® en de opdrachtgever over de offerte of aanbieding stuurt OpruimcoachGeske® de opdrachtgever per omgaande een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst. Deze bevestiging bevat ik elk geval een beschrijving van het betreffende advies of coachingstraject en de leveringsvoorwaarden van OpruimcaochGeske®.
 5. Na ondertekening en retour zenden van de overeenkomst is deze definitief.
 6. Door het ondertekenen van een offerte of aanbieding gaat de opdrachtgever akkoord met de toegezonden beschrijving van het advies of coachingstraject en voorliggende leveringsvoorwaarden.

4. Privacy

OpruimcoachGeske® verplicht zich om alle informatie van de opdrachtgever bij de uitoefening van haar werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens geheim te houden. Persoonlijke gegevens van opdrachtgevers worden zorgvuldig bewaard.

5. Annulering van afspraken

 1. Als de opdrachtgever een in het kader van het advies of coachingstraject gemaakte afspraak 24 uur of langer van te voren annuleert, brengt OpruimcoachGeske® geen kosten in rekening.
 2. Als de opdrachtgever een in het kader van het advies of coachingstraject gemaakte afspraak binnen 24 uur voor aanvang annuleert of niet nakomt, is OpruimcoachGeske® gerechtigd 100% van de kosten van genoemde afspraak in rekening te brengen.

6. Duur en beëindiging van opdrachten

 1. Een overeenkomst voor advies of coaching kan na onderling overleg tussen opdrachtgever en OpruimcoachGeske® op ieder gewenst moment worden beëindigd of verlengd.
 2. OpruimcoachGeske® heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen als opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.
 3. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en hier uitdrukkelijk door de andere partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.
 4. OpruimcoachGeske® is gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of failliet gaat of de opdrachtgever een vennootschap is en deze wordt ontbonden.

7. Overmacht

 1. Van overmacht is in ieder geval sprake als op het overeengekomen tijdstip voor advies en coaching OpruimcoachGeske® onverhoopt niet beschikbaar is ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van een naaste of vergelijkbare omstandigheid, waardoor zij haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
 2. In geval van overmacht stelt OpruimcaochGeske® alles in het werk om een vervangende coach te vinden. As het OpruimcoachGeske® niet lukt om op het overeengekomen tijdstip en locatie een vervangende coach te vinden, geeft dit de opdrachtgever het recht om zijn of haar afname van het desbetreffende onderdeel van het advies of coachingstraject kosteloos te annuleren.
 3. Bij annulering van genoemde onderdeel van het advies of coachingstraject op grond van dit artikel is OpruimcoachGeske® niet gehouden om de vervolgschade te vergoeden die hieruit kan voortvloeien voor de opdrachtgever.

8. Aansprakelijkheid

 1. OpruimcoachGeske® is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met OpruimcoachGeske®. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
 2. Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is,de schade schriftelijk bij OpruimcoachGeske® heeft gemeld.
 3. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door OpruimcoachGeske® of anderszins schade aan personen of zeken wordt toegebracht, waarvoor zij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door OpruimcoachGeske® afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat zij in verband met die verzekering draagt.
 4. Elke aansprakelijkheid van OpruimcoachGeske® voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

9. Betaling

 1. Opdrachtgever dient facturen te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag over te maken op NL93 INGB 0658 0952 34 t.n.v. GA Betram OpruimcoachGeske te Zwijndrecht.
 3. Als de opdrachtgever in gebreke blijft inde tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 4. Als de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen,dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel het “besluit vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten”. Indien OpruimcoachGeske® echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. Eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.

10. Vindplaats en wijziging Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met  de opdrachtgever middels ondertekening van de offerte of aanbieding.

Ruimte in je huis
Overzichtelijke administratie
Rust in je hoofd
Jouw huis in jouw stijl!
Een overzichtelijke kledingkast

Pin It on Pinterest

Share This